niedziela, 20 sierpień 2023 08:01

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH I. Przepisy ogólne § 1 Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 29 pkt. 10 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, zwanego dalej Związkiem. § 2 Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. § 3 Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku (ZG) przez powoływane przez siebie: Główną Komisję Hodowlaną (GKH), oddziały Związku oraz kluby ras – komisje ZG. § 4 1. Członek Związku ma obowiązek: a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie je żywić i poddawać szczepieniom ochronnym, b) utrzymywać tylko taką liczbę psów, którym jest w stanie zapewnić dobre warunki egzystencji, c) umożliwić Oddziałowej Komisji Hodowlanej kontrolę warunków utrzymania posiadanych psów i ich kondycji. d) przestrzegać przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt ( Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późn. zm). 2. Zabrania się członkom Związku: a) sprzedaży szczeniąt przez pośredników oraz osobom nabywającym je do dalszej odsprzedaży, b) handlu szczeniętami podczas imprez publicznych i w miejscach publicznych, c) jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania, wystawiania, używania do hodowli tych samych psów i suk w innych organizacjach kynologicznych. § 5 1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych sprawuje Zarząd Główny za pośrednictwem Głównej Komisji Hodowlanej (GKH). 2. Główna Komisja Hodowlana sprawuje nadzór nad oddziałowymi komisjami hodowlanymi (OKH). 3. Do podejmowania decyzji hodowlanych, również wykraczających poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie, upoważniony jest Zarząd Oddziału, działający na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej lub z własnej inicjatywy. 4. Główna Komisja Hodowlana pełni rolę organu odwoławczego od decyzji Zarządu Oddziału. 5. Wszelkie wnioski i pisma odwoławcze do GKH składane są za pośrednictwem oddziału macierzystego członka ZKwP. II. Przydomki hodowlane § 6 Hodowcą jest członek Związku prowadzący hodowlę na terenie RP zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności z innymi członkami Związku oraz z członkami innych organizacji kynologicznych będących członkami FCI lub partnerami FCI z wzajemnie uznawanymi księgami rodowodowymi. Warianty takiej sytuacji regulują załączniki numer 11 i 11A do niniejszego Regulaminu. § 7 1. Członek Związku rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem zarządu oddziału na formularzu ,,wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego’’ (zał. nr 1). Za pośrednictwem biura Zarządu Głównego przydomek zgłaszany jest do rejestracji w Międzynarodowym Repertorium Przydomków FCI. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występującego w bazie ZKwP lub w bazie FCI) nie może być zarejestrowany. 2. Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę. 3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę. 4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt. 5. Zwyczajowo nazwę, czyli imię psa, pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany – małymi. Obowiązkowo do przydomka należy dodać akronim w nawiasie (FCI) po przydomku. Przydomek hodowlany może być pisany przed nazwą psa lub po niej, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka, np. SMOK z Kordegardy (FCI), Prima (FCI) JUNO. 6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów. § 8 1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony i nie może być w żaden sposób wykorzystany przez innego członka Związku. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli w zatwierdzonej wersji nie może być zarejestrowany w FCI, został zarejestrowany w wyniku pomyłki itp. 2. Przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie unieważniony, jeśli okaże się identyczny z przydomkiem wcześniej uznanym i już zarejestrowanym przez FCI. 3. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku. Przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomka. 4. Po przejęciu hodowli nowy właściciel może zachować przydomek hodowlany poprzedniego właściciela w drodze dziedziczenia lub za jego pisemną zgodą zatwierdzoną przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego. 5. Właściciel przydomka hodowlanego może się zrzec prawa do przydomka lub przekazać go innemu członkowi Związku, składając pisemne oświadczenie w Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce. III. Kwalifikacje hodowlane § 9 1. Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw psów rasowych lub pozytywną ocenę z przeglądu hodowlanego organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce. Oceny z wystaw lub z przeglądu hodowlanego określone w regulaminie jako minimum hodowlane należy zapisać w rodowodzie psa/suki. Kserokopie rodowodów pozostają w dokumentacji prowadzonej przez Oddział ZKwP. 2. Psy kwalifikowane do hodowli od 01.03.2023 i suki kwalifikowane do hodowli od 01.07.2023 muszą mieć pobrany materiał genetyczny do określenia profilu DNA. 3. Kluby ras – komisje Zarządu Głównego mogą wnioskować o ustanowienie dla swoich ras dodatkowych wymagań hodowlanych, takich jak np. testy psychiczne, próby pracy, przeglądy hodowlane, przeglądy kwalifikacyjne. Wymagania te stają się obowiązujące po zaakceptowaniu ich przez Zarząd Główny na wniosek GKH. Wykaz aktualnie obowiązujących dodatkowych wymagań hodowlanych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 4. Pies/suka nabywają uprawnienia hodowlane po dokonaniu wpisu w rodowodzie odpowiednio: PIES REPRODUKTOR/SUKA HODOWLANA, opatrzonego datą dokonania wpisu, imienną pieczęcią osoby uprawnionej do dokonania wpisu i jej podpisem. 5. Psy/suki z wadami niestanowiącymi dyskwalifikacji hodowlanej (wady nabyte – pourazowe lub będące wynikiem schorzeń i zabiegów leczniczych, niewpływające negatywnie na możliwość reprodukcji i odchowania potomstwa), które uniemożliwiają udział w wystawie lub uzyskanie oceny wystawowej kwalifikującej do hodowli, mogą uzyskać uprawnienia hodowlane na przeglądzie indywidualnym według następującej procedury: – po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii, że pies/suka nie wykazuje cech schorzenia odziedziczalnego lub wad będących przeszkodą w reprodukcji, właściciel psa/suki składa wniosek do OKH o dopuszczenie do indywidualnego przeglądu kwalifikującego do hodowli; – na podstawie zgody OKH lub zgody GKH w przypadku odwołania od negatywnej decyzji OKH dokonywany jest przegląd hodowlany przez sędziego międzynarodowego mającego uprawnienia do oceny rasy, wskazanego przez OKH (lub GKH w przypadku decyzji przez nią wydanej); – indywidualny przegląd kwalifikujący do hodowli może być przeprowadzony u psa/suki w wieku powyżej 15 miesięcy; pozostałe wymogi (wszelkie badania i testy wymagane przy kwalifikacji hodowlanej w danej rasie) muszą być bezwarunkowo spełnione; – OKH ma obowiązek niezwłocznego przesłania kopii protokołu przeglądu kwalifikującego do hodowli do GKH. Formą właściwą jest przesłanie skanu protokołu na adres e-mail GKH. Koszt przeglądu kwalifikującego do hodowli ustala corocznie Zarząd Główny. 6. Psy/suki agresywne. Agresywne zachowanie psa/suki w stosunku do człowieka (atak) powodują dożywotnie wykluczenie z hodowli i imprez kynologicznych. Agresywne zachowanie psa/suki do psów na terenie imprez kynologicznych powoduje jego zawieszenie w prawach hodowlanych oraz zakaz udziału w imprezach kynologicznych na okres 6 miesięcy. Komitet Wystawy (zgodnie z Reg. Wystaw Psów Rasowych, ustęp I, pkt. 5) sporządza protokół, który przekazuje do biura Zarządu Głównego, Głównej Komisji Szkolenia (GKS) oraz Oddziału macierzystego właściciela psa/suki, w ciągu 7 dni od daty jego sporządzenia. Warunkiem przywrócenia praw hodowlanych i cofnięcia zakazu udziału w imprezach kynologicznych po okresie zawieszenia jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu wyznaczonego przez GKS. Ponowne agresywne zachowaniu psa/suki na terenie imprez kynologicznych powoduje dożywotnie odebranie uprawnień hodowlanych i całkowity zakaz udziału w imprezach kynologicznych. IV. Suki hodowlane § 10 1. Aby uzyskać kwalifikację do hodowli, suka musi spełniać wymienione niżej, a w szczególnych przypadkach (opisanych w załączniku nr 10 do niniejszego Regulaminu) także dodatkowe wymogi: a) być zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR), b) ukończyć 15 miesięcy (z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 3), c) uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej lub uzyskać pozytywną ocenę na przeglądzie hodowlanym. d) określić profil DNA 2. Suka użytkowa, posiadająca certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej, może być dopuszczona do hodowli z trzema ocenami co najmniej dobrymi od co najmniej dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej. 3. Suki niektórych ras miniaturowych i wielkogłowych (wymienionych w załączniku nr 12 do niniejszego Regulaminu) dopuszcza się do pierwszego krycia, na podstawie trzech ocen co najmniej bardzo dobrych, uzyskanych po 12 miesiącu od minimum dwóch sędziów, w tym jednej na wystawie międzynarodowej, klubowej, specjalistycznej lub uzyskanej pozytywnej oceny na przeglądzie hodowlanym. 4. Suki hodowlane sprowadzone z innych krajów członkowskich FCI lub organizacji partnerskich FCI a) Suka sprowadzona do Polski z uznanej przez FCI zagranicznej organizacji kynologicznej i spełniająca jej wymogi hodowlane może być użyta do hodowli po zarejestrowaniu w Związku i po spełnieniu wymogów Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP. b) Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się na podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Warunkiem dalszego używania suki w hodowli jest uzyskanie przez nią stałej kwalifikacji hodowlanej zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP. § 11 1. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat. Oznacza to, że może być kryta najpóźniej w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyła 8 lat. Poród, odchów szczeniąt oraz wydanie im dokumentacji hodowlanej w kolejnym roku kalendarzowym nie stanowią naruszenia niniejszego zapisu. 2. Użycie do hodowli suki, która skończyła 8 lat, możliwe jest na podstawie zgody Zarządu Oddziału, wydawanej na wniosek hodowcy pod warunkiem, że suka jest w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo. 3. Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela zgodnie z § 18 Statutu Związku. V. Psy reproduktory § 12 1. Aby uzyskać kwalifikację do hodowli, pies musi spełniać wymienione niżej, a w szczególnych przypadkach (opisanych w załączniku nr 10 do niniejszego Regulaminu) także dodatkowe wymogi: a) być zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR), b) ukończyć 12 miesięcy, c) uzyskać po ukończeniu 12 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej, specjalistycznej lub uzyskać pozytywną ocenę na przeglądzie hodowlanym, d) określić profil DNA. 2. Pies użytkowy, posiadający certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej, może być dopuszczony do hodowli z trzema ocenami minimum bardzo dobrymi od co najmniej dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej. 3. Reproduktory sprowadzone z innych krajów członków FCI lub organizacji partnerskich FCI a) Reproduktor zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji kynologicznej i spełniający jej wymogi hodowlane może być użyty przez członków ZKwP na podstawie kwalifikacji uzyskanej w kraju, w którym jest zarejestrowany, również jeśli czasowo przebywa w Polsce. Dokumentację hodowlaną po kryciu psem przebywającym czasowo w Polsce podpisuje jego dysponent – członek ZKwP – na podstawie pisemnego upoważnienia otrzymanego od właściciela psa oraz pisemnego oświadczenia, że pies ten spełnił wymogi hodowlane obowiązujące w swoim kraju. b) Reproduktor sprowadzony do Polski z uznanej przez FCI zagranicznej organizacji kynologicznej i spełniający jej wymogi hodowlane może być użyty przez członków ZKwP po zarejestrowaniu w Związku i po spełnieniu wymogów Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP. § 13 1. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego ani limitu kryć. 2. Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa jego właściciela zgodnie z § 18 Statutu Związku lub na wniosek właściciela. VI. Prawa i obowiązki hodowców i właścicieli reproduktorów § 14 1. Hodowca ma prawo do: a) uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji i Oddziałowej Komisji Hodowlanej, b) dostępu do listy reproduktorów, c) wyboru reproduktora, d) w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach wystąpić do macierzystej Oddziałowej Komisji Hodowlanej o wyrażenie zgody na: – krycie psem, który nie spełnia wymogów hodowlanych. Jeżeli pies należy do innego oddziału, hodowca powinien niezależnie otrzymać zgodę na krycie od swojej Oddziałowej Komisji Hodowlanej; – użycie do hodowli suki, która nie spełniła jeszcze wymogów hodowlanych; – krycie pomiędzy odmianami ras (nie dotyczy ras wymienionych w załączniku nr 10a, rozdział II „Kojarzenia między odmianami ras dozwolone według uznania hodowcy”); – inne odstępstwa od obowiązujących zapisów Regulaminu Hodowli. 2. Hodowca ma obowiązek: a) kryć wyłącznie suki zdrowe, w kondycji zapewniającej odchowanie zdrowych szczeniąt; b) chronić suki przed przypadkowym kryciem; c) upewnić się, czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem w pojęciu Regulaminu Hodowlanego; d) ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym, przy czym krycie nieskutkujące ciążą suki nie stanowi przeszkody do krycia przy kolejnej cieczce w tym samym roku kalendarzowym; e) przed kryciem suki ustalić na piśmie z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie; f) po kryciu odebrać podpisaną przez właściciela reproduktora kartę krycia; g) przy kryciu za granicą właściciel suki jest obowiązany wykupić w swoim oddziale kartę krycia i uzyskać na niej potwierdzenie krycia, a także uzyskać: kserokopię rodowodu reproduktora i ewentualnie potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju; h) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu się szczeniąt; i) poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem i ewentualnie dodatkowo tatuażem. Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów i ewentualnie dodatkowo numery tatuaży muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku „Potwierdzenie znakowania szczeniąt” (zał. nr 4); j) udostępnić kierownikowi sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) cały miot i hodowlę do przeglądu, który powinien się odbyć nie wcześniej niż po ukończeniu przez szczenięta 6. tygodnia życia; odmowa udostępnienia miotu/hodowli do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania metryk; w przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić identyfikację szczeniąt na podstawie badań DNA; brak zgody hodowcy na wykonanie badania może być podstawą odmowy wydania metryk; protokół przeglądu miotu (wzór zał. nr 5) sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje hodowca, kopia pozostaje w aktach oddziału; równocześnie kierownik sekcji lub uprawniony pracownik biura Oddziału dokonuje w rodowodzie suki wpisu informującego o terminie urodzenia miotu; k) złożyć w biurze oddziału: odcinek karty krycia (wzór zał. nr 2), w przypadku krycia za granicą dodatkowo: kserokopię rodowodu reproduktora i ewentualnie potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju, kartę miotu (wzór zał. nr 3) oraz potwierdzenie wykonania znakowania (wzór zał. nr 4); złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk; l) wydawać nabywcom szczenięta najwcześniej po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami (wzór zał. nr 6) i książeczkami zdrowia (z adnotacją o przeprowadzonych szczepieniach i odrobaczaniu szczeniąt), zaś nabywcom zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy. m) uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora zgodnie z zawartą pisemną umową; n) prowadzić ewidencję danych nabywców szczeniąt (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail). § 15 1. Właściciel reproduktora ma prawo: a) do odmowy udostępnienia psa do krycia bez podania przyczyny, b) pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą. 2. Właściciel reproduktora ma obowiązek: a) udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych, zarejestrowanych w ZKwP lub innej organizacji należącej bądź uznawanej przez FCI, b) przed kryciem wykupić kartę krycia w macierzystym Oddziale, c) przed kryciem suki ustalić z hodowcą na piśmie warunki rozliczenia należności za krycie, d) bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w karcie krycia (wzór zał. nr 2); odcinek karty krycia złożyć w swoim oddziale macierzystym w ciągu 14 dni. VII. Krycie dwoma reproduktorami § 16 Zgodę na krycie suki dwoma reproduktorami wydaje Główna Komisja Hodowlana na wniosek hodowcy zaopiniowany przez Oddziałową Komisję Hodowlaną. Każde krycie traktowane jest osobno, a urodzone szczenięta, po wykonaniu badań DNA i ustaleniu, który z reproduktorów jest ojcem każdego z nich, stanowią dwa odrębne mioty, dla których dokumentację prowadzi się oddzielnie. VIII. Inseminacja (sztuczne zapłodnienie) § 17 1. Inseminację można wykonywać wyłącznie u suk zdrowych. 2. Inseminacja może być wykonana zarówno nasieniem świeżym, schłodzonym, jak i mrożonym. 3. Pobranie nasienia, jego przygotowanie, konserwacja i inseminacja w każdym przypadku muszą być wykonane przy udziale lekarza weterynarii, który przeprowadza zabieg, dokumentuje go i zaświadcza pieczęcią lekarską i podpisem. 4. Zaleca się pobierać nasienie od psów, które już wcześniej kryły w sposób naturalny, są zdrowe fizycznie. 5. Pies, którego nasienie podlega mrożeniu, najpóźniej w dniu pobrania nasienia powinien mieć pobrany materiał genetyczny w celu identyfikacji pochodzenia. 6. Jeżeli nasienie zostało pobrane od psa przed uzyskaniem przez niego uprawnień reproduktora i jest zdeponowane w banku nasienia, to może być wykorzystane w hodowli pod warunkiem spełnienia przez psa wymogów Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. 7. Dokumentacja pobierania i przechowywania nasienia musi być sporządzona przez lekarza weterynarii, który wykonał zabieg. Powinna ona zawierać pełną identyfikację psa (pełna nazwa, nr mikroczipu lub tatuażu, rasa, odmiana, kolor, rodzaj włosa, data urodzenia, nr rejestracji, nr rodowodu oraz kraj pochodzenia, badanie DNA umożliwiające identyfikację psa) oraz dokładne dane dysponenta nasienia, datę i miejsce wykonania zabiegu, pieczęć i podpis lekarza weterynarii. 8. Dokumentacja unasienienia powinna zawierać pełną identyfikację psa dawcy nasienia, dane jego właściciela lub dysponenta nasienia (jak w punkcie 7 niniejszego paragrafu), a także pełną identyfikację unasienionej suki i dane jej właściciela. Powyższy dokument właściciel suki ma obowiązek złożyć w oddziale łącznie z kartą krycia. W przypadku wykorzystania nasienia z zagranicy należy dołączyć kopię rodowodu reproduktora. 9. Zarówno nasienie schłodzone, jak i mrożone powinno być transportowane pomiędzy specjalistycznymi ośrodkami (banki nasienia, ośrodki uniwersyteckie, lecznice, ewentualnie lekarze weterynarii). 10. W przypadku, kiedy właściciel reproduktora, którego nasienie poddano konserwacji, nie jest już członkiem Związku, dysponent nasienia będący członkiem Związku może dysponować nasieniem i podpisywać dokumentację hodowlaną pod warunkiem posiadania upoważnienia wystawionego przez właściciela reproduktora. 11. Do unasieniania suki może być użyte nasienie psów z krajów członkowskich FCI lub organizacji, których księgi rodowodowe są uznawane przez FCI. Nasienie sprowadzane z innych krajów powinno mieć dokumentację wymaganą dla kraju aktualnej rejestracji zwierzęcia. Za zgodą Głównej Komisji Hodowlanej można użyć nasienia sprowadzonego z innego kraju, które zostało poddane konserwacji w czasie, kiedy nie wykonywano badań genetycznych. IX. Ekwiwalent za krycie § 18 Przed dokonaniem krycia właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić na piśmie warunki i termin rozliczenia należności za krycie. Hodowca, który nie dotrzymał warunków umowy o rozliczeniu należności za krycie, podlega odpowiedzialności zgodnie z § 27. X. Badanie profilu DNA § 19 1. Badania DNA zleca Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Główna Komisja Hodowlana może zlecić wykonanie badań DNA z własnej inicjatywy w przypadku przejęcia prowadzenia sprawy oraz w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji Zarządu Oddziału. 2. Badanie DNA należy przeprowadzić zgodnie z poniższą procedurą: a) materiał do badania DNA może pobrać wyłącznie lekarz weterynarii w obecności właściciela psa i przedstawiciela ZKwP; b) hodowca/właściciel uzgadnia termin i miejsce badania; c) lekarz weterynarii pobiera materiał od wyznaczonego zwierzęcia po uprzedniej identyfikacji zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez laboratorium. W przypadku, kiedy pies jest jeszcze nieoznakowany, musi zostać oznakowany przed pobraniem materiału przez lekarza weterynarii; d) lekarz weterynarii wypełnia druk poświadczający dane psa i jego identyfikację, a następnie przesyła próbkę wraz z drukiem do autoryzowanego laboratorium; e) wyniki badania otrzymuje hodowca/właściciel psa oraz lekarz, który zlecał badanie. Właścicielem badania jest właściciel zwierzęcia, który ma obowiązek udostępnienia wyniku badania OKH (lub GKH). Odmowa udostępnienia wyników badań równoznaczna jest z nieuznaniem miotu lub negatywnym rozstrzygnięciem sprawy, której badanie dotyczy. 3. Badania DNA wykonane na zlecenie hodowcy/właściciela psa mogą być uznane przez OKH wyłącznie w przypadku wykonania ich ściśle według procedur i w zakładzie spełniającym wymogi opisane w niniejszym Regulaminie. Jeżeli OKH odmówi uznania wyniku badania, hodowcy przysługuje prawo odwołania się do GKH. XI. Dokumentacja hodowlana § 20 1. Karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania znakowania są podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd Oddziału, w którym zarejestrowana jest suka. W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopię rodowodu reproduktora oraz dokument potwierdzający krycie (o ile jest obowiązujący w kraju zamieszkania psa). 2. Metryki są drukami ścisłego zarachowania, karty krycia i karty miotu są drukami ewidencjonowanymi. Zarząd Oddziału jest zobowiązany prowadzić ewidencję metryk, kart krycia, kart miotów. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym. 3. Przeglądu miotów dokonuje komisja powołana przez Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej lub kierownika sekcji. Zaleca się, aby w skład komisji wchodził co najmniej jeden sędzia kynologiczny lub asystent kynologiczny. Komisja powinna składać się z co najmniej dwóch osób. § 21 1. Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym z Oddziałów Związku, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) i wydania rodowodu. 2. Rodowód jest wydawany przez Biuro Zarządu Głównego ZKwP, a odbierany przez właściciela psa za pośrednictwem biura oddziału. 3. Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania psa wyłącznie na terenie RP, w jednym z oddziałów Związku. Podstawą do rejestracji psa za granicą kraju jest rodowód eksportowy. 4. Dokumentację psów zarejestrowanych w oddziale Związku stanowi kopia rodowodu. 5. Nowy, dwustronnym druk rodowodu wchodzi w życie z dniem 1.08.2023. Przestaje obowiązywać Karta Sztywna. § 22 1. Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną będącą członkiem FCI lub prowadzącą dokumentację uznawaną przez FCI musi być przedłożony przez nowego właściciela – członka ZKwP w biurze macierzystego oddziału, gdzie nadawany jest numer rejestracji oddziałowej. Przed nadaniem rejestracji oddziałowej wymagane jest sprawdzenie zgodności microchipa. Następnie za pośrednictwem biura oddziału rodowód przesyłany jest do biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. 2. Rodowód zagraniczny, po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) i opatrzeniu numerem PKR, zwraca się za pośrednictwem biura oddziału właścicielowi psa/suki. Odmowa nostryfikacji rodowodu skutkuje wykreśleniem psa/suki z rejestracji oddziałowej. Numer wpisu do PKR umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze oryginalnego rodowodu zagranicznego. 3. Rodowody, które wcześniej były rejestrowane w innej organizacji kynologicznej FCI, muszą być z niej wyrejestrowane, aby mogły być nostryfikowane w PKR. § 23 1. Księgę Wstępną (PKR.KW) w Polskich Księgach Rodowodowych prowadzi się wyłącznie dla ras polskich. 2. W przypadku psów ras polskich, dla których prowadzi się PKR.KW, obowiązują poniższe zasady: a) do PKR-Księgi Wstępnej wpisuje się psa lub sukę, które posiadają wszystkie cechy eksterieru charakterystyczne dla określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego, b) pies/suka mogą być przedstawione do przeglądu nie wcześniej niż w wieku 15 miesięcy oraz muszą być trwale oznakowane (wzór zał. nr 9). c) przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje międzynarodowy sędzia kynologiczny odpowiedniej specjalności, d) podczas przeglądu kwalifikacyjnego sędzia wypełnia „Wniosek o wpisanie psa/suki do PKRKsięgi Wstępnej” (wzór zał. nr 8), e) do „Wniosku o wpisanie psa/suki do PKR.KW” załącza się obowiązkowo kopię profilu DNA psa/suki, f) właściciel psa/suki wpisanego/wpisanej do PKR - Księgi Wstępnej otrzymuje wyciąg z Księgi Wstępnej. 3. Potomstwu psów z PKR.KW wydaje się metryki. Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w PKR.KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej. § 24 Zmiana właściciela psa/suki następuje nie wcześniej niż dzień po wyrejestrowaniu z macierzystego Oddziału właściciela. Informacja o zmianie właściciela psa/suki musi być przekazana przez biuro oddziału nowego właściciela do biura ZG. Biuro ZG wprowadza zmiany w PKR. Osoba nie będąca właścicielem, która wyrejestrowuje psa/sukę, musi dostarczyć pełnomocnictwo, które pozostaje w aktach Oddziału. § 25 O zagubieniu rodowodu właściciel psa zawiadamia za pośrednictwem biura oddziału macierzystego Zarząd Główny, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „duplikat”. § 26 Wzory i szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej oraz jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu. XII. Zawieszenie hodowli i uprawnień hodowlanych § 27 1. Wszystkie przypadki naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu rozpatruje Zarząd Oddziału, który na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej lub z własnej inicjatywy może skierować wniosek do właściwego rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania. 2. Na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej lub z własnej inicjatywy Zarząd Oddziału może podjąć uchwałę o: a) zawieszeniu uprawnień hodowlanych suki / reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku niestosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie, b) zawieszeniu działalności hodowli, określając zakres i czas zawieszenia, c) skreśleniu suki z listy suk hodowlanych, d) skreśleniu psa z listy reproduktorów. 3. W przypadku stwierdzenia rażącego zaniedbania dobrostanu psów przebywających w hodowli Zarząd Oddziału podejmuje uchwałę o natychmiastowym zawieszeniu działalności hodowli. Przepisy ustępu 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. XIII. Postanowienia końcowe § 28 1. Po wykluczeniu członka ze Związku lub ustaniu jego członkostwa na podstawie § 18 pkt 5 Statutu, psy/suki na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru Związku i nie mogą być przerejestrowane na inną osobę, chyba że Zarząd Oddziału zdecyduje inaczej. O ostatecznej decyzji w tej sprawie Zarząd Oddziału zawiadamia Zarząd Główny oraz zarządy pozostałych oddziałów. Wykluczenie ze Związku jednego ze współwłaścicieli psa/suki skutkuje skreśleniem psa/suki, stanowiącego/stanowiącej współwłasność z rejestru Związku bez możliwości przerejestrowania ich na innych członków Związku; w wyjątkowych przypadkach odmienną decyzję może podjąć Zarząd Oddziału. 2. W okresie zawieszenia w prawach członka posiadane przez zawieszonego psy/suki, a także psy/suki, których jest współwłaścicielem, nie mogą być przerejestrowane na innego członka Związku i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach, konkursach i pokazach; w wyjątkowych przypadkach zarząd oddziału może podjąć odmienną decyzję. § 29 1. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, Regulaminu Hodowlanego FCI i odrębnych uchwał FCI. 2. Jednolity tekst Regulaminu Hodowli Psów Rasowych wraz ze wzorem nowego rodowodu wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 roku. 3. Unieważnia się Regulamin Hodowli Psów Rasowych z dnia 1.03.2019 roku z późniejszymi zmianami. * * * * * Zmiany oznaczone kolorem zostały zatwierdzone przez ZG ZKwP w dniu 04.07.2023 r. i wch

Czytany 426 razy